Algemeen

Aanbiedingsbrief

Datum: 27 september 2022
Zaaknummer: 586330

Onderwerp: Begroting 2023 (en meerjarenbegroting 2024-2026)

Geachte leden van de raad,

In juli presenteerden wij ons collegeprogramma met als titel "Aan de slag! Samen verder bouwen". Een programma op hoofdlijnen gebaseerd op het coalitieakkoord. Het collegeprogramma wil ruimte bieden aan inbreng vanuit uw raad en de samenleving om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. We kondigden al aan dat in de begroting 2023 de uitwerking volgt naar concrete acties en het bijbehorende financiële beleid.

In de voorliggende begroting is het gelukt om de ambities uit het collegeprogramma te verwerken, waarbij we een sluitend meerjarenperspectief houden. Dankzij een positieve ontwikkeling van de Algemene Uitkering is er de nodige ruimte voor nieuw beleid. De mate waarin we afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de Algemene Uitkering is zorgwekkend: waar de ontwikkeling nu onverwacht meevalt, kan dit in de toekomst tegenvallen. Dit staat haaks op onze wens om een voorspelbare partner te zijn naar onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Collegeprogramma

We komen tegemoet aan de herhaaldelijk geuite wens vanuit uw raad en onze inwoners om het bouwen in de kernen te versnellen. Hiervoor vormen we een aanjaagbudget. Eigenlijk geeft de hogere Algemene Uitkering hiervoor pas in 2024 volop begrotingsruimte. Vanwege de urgentie op de woningmarkt willen we de start echter al in 2023 maken. Dit is mogelijk door onze royale reservepositie in te zetten. Het inzetten van onze reserve leidt tot een tekort in de eerste jaarschijf. Voor de overige jaarschijven blijven de inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht. Daarmee is en blijft sprake van behoedzaam financieel beleid.

Inwoners, ondernemers en instellingen die een beroep doen op de gemeente vinden een luisterend oor. We moeten met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen aan de slag waarvoor we extra capaciteit nodig hebben. Het gaat dan om overleg met de agrarische sector, het begeleiden van inwoners naar werk of het intensiveren van overleg met wijken en kernen. Extra inzet is hierop nodig en de middelen hiervoor zijn in de begroting opgenomen.

We continueren het Programma Vrijetijdseconomie om te investeren in natuur, landschap en cultuurhistorie. Daarbij maken we de toeristische infrastructuur nog aantrekkelijker. We breiden de capaciteit op het gebied van duurzaamheid uit om structureel in te blijven zetten op een duurzame, groene, toekomstbestendige gemeente.

We kunnen onze ambities alleen waarmaken met een vitale organisatie. We versterken ons op de arbeidsmarkt als aantrekkelijk werkgever. Daarvoor is in financiële zin een ruimer budget voor opleiden en ontwikkelen noodzakelijk. Daarnaast willen we jong talent aantrekken via een beperkt traineeprogramma.

We investeren in het benutten van data zodat we ons beleid en onze uitvoering meetbaar effectiever kunnen maken. We beseffen daarbij dat data over onze inwoners veilig moet zijn, daarom investeren we extra in privacywetgeving en databeveiliging.

Financiële situatie

In de begroting 2023 is het herverdeeleffect van de Algemene Uitwerking verwerkt. We hebben daarbij via de meicirculaire inzicht gekregen in de korting tot het jaar 2026. Deze korting van € 37,50 per inwoner is in het meerjarenperspectief verwerkt. Het rijk heeft aangekondigd dat de effecten vanaf het jaar 2026 nog niet bekend zijn. Zodra hier meer duidelijkheid over komt, zullen wij dit kunnen verwerken. Dit heeft te maken met de nieuwe trap op - trap af methodiek. Waarin wel duidelijkheid is gekomen is de aangekondigde korting voor het sociaal domein. Die korting komt niet meer ten laste van gemeenten, maar komt voor rekening van het rijk.

Het saldo van de meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

Verloop stand begroting  € 1.000

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Stand primitieve begroting basis B-2022

25

93

84

-147

Bijstelling 2e trimesterrapportage 2021

649

642

681

681

Diverse kleine bijstellingen 2022

-37

-18

-18

-18

Bijstelling 1e trimesterrapportage 2022

-528

-496

-495

-493

Stand primitieve begroting B-2023

109

221

252

23

Belangrijkste mutaties:

Voorjaarsnota 2022

-299

-299

-315

-300

Collegeprogramma 2023-2026

-1.572

-1.380

-692

-355

Mei circulaire 2022

2.701

4.301

4.913

2.787

Structureel effect compensatie Jeugdzorg

0

0

0

-294

WMO indexering

-291

-291

-291

-291

Jeugdzorg bovenregionaal

-295

-295

-295

-295

Overhead personeel

-1.345

-1.186

-1.047

-908

Treasury

0

-150

-142

-135

Diverse bijstellingen*

49

-96

-109

-24

Stand begroting

-943

825

2.274

208

* Totaal van alle bijstellingen < € 20.000

Het structurele begrotingssaldo van de meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

Structureel begrotingssaldo x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

-943

825

2.274

208

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-781

-253

-231

0

Begrotingssaldo na bestemming

-1.724

572

2.044

208

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

781

253

231

0

Structureel begrotingssaldo

-943

825

2.274

208

De begroting heeft net als voorgaande jaren een opbouw in 4 componenten. Naast de bijstellingen in Van voorjaarsnota naar begroting zijn de voorgeschreven onderdelen programmaplan, paragrafen en financiële begroting opgenomen.

Wij zien uit naar de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,

Burgemeester            Gemeentesecretaris
Hans Teunissen            Jacqueline Nijland

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep
T (0485) 49 41 41 E gemeente@gennep.nl www.gennep.nl

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53