Programma's

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

Ambitie

In Gennep is het goed wonen, werken en recreëren. Dat willen we zo houden, ook voor toekomstige generaties. We willen dat iedereen die dat wil in Gennep kan blijven of komen wonen. Vanuit ruimtelijke optiek is het wenselijk dat er voldoende wordt geïnvesteerd in voorzieningen zoals scholen en winkels, voldoende passende woningen en een prettig openbaar gebied. Daarom zetten we in op meer woningbouw.

De uitdaging voor de ruimtelijke ordening in de komende jaren ligt enerzijds bij het planologisch
begeleiden van de vele (woningbouw)projecten binnen onze gemeente zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit, zoals verwoord in de Omgevingsvisie. Anderzijds richten wij ons op een succesvolle implementatie van de Omgevingswet, waarbij de dienstverlening op het gebied van ruimtelijke initiatieven verder wordt uitgebouwd en geprofessionaliseerd.


In het streven om onze dienstverlening op ruimtelijk vlak nog verder te verbeteren zullen wij,
geïnspireerd door de Omgevingswet, de vele woningbouwprojecten die eraan zitten te komen vanuit een faciliterende rol begeleiden. Hierbij is maatwerk het sleutelwoord en we willen dat er ook voldoende ruimte is en blijft voor inspraak vanuit onze inwoners.

Lasten € 2.906.426
Baten € -1.006.409
Saldo € 1.900.017
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53